1. Авраменко С. М. «Дитячий та юнацький рух на Україні: становлення та розвиток, роль у формуванні національної свідомості молоді» // «Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія». — Зб. статей. — К. : «Пед. преса», 2001. — Вип. 3. — Ч. 2. — 310 с. — С. 292—298.

2. Авраменко С. М. «Формування особистості людини шляхом гармонійного поєднання розвитку основних сфер людської сутності — одне із нагальних питань сучасного навчально-виховного процесу» // «Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія». — Зб. статей. — К. : Пед. преса, 2001. — Вип. 3. — Ч. 2. — 310 с. — С. 292—298.

3. Авраменко С. М. «Сучасний школяр-підліток у контексті виховання толерантності» // «Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія». — Зб. статей. — Ялта : РВВ КДГІ, 2005. — Вип. 7. — Ч. 1. — 200 с. — С. 3—9.

4. Авраменко С. М. «Лінгвокультурологічний аспект вивчення феномена толерантності» // «Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія». — Зб. статей. — Ялта : РВВ КГУ, 2010. — Вип. 30. — Ч. 1. — 268 с. — С. 3—13. — Електронний ресурс. — Режим доступу : http://science.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/10/121.pdf

5. Авраменко С. М. «Мовленнєва особистість майбутнього вчителя в аспекті толерантності» // Зб. наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред. та інші)]. — Умань : ПП Жовтий, 2010. — Вип. 2. — 268 с. — С. 138—143. — Електронний ресурс. — Режим доступу: http://science.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/10/121.pdf

6. Avramenko S. N. Tolerance as a communicative category / S. N. Avramenko // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Серія: Педагогіка. — Севастополь : СевНТУ, 2011. — Вип. 124/2011. — 228 с. — С. 38–41. — Електронний ресурс. — Режим доступу : https://elibrary.ru/item.asp?id=23790120

7. Авраменко С. М. «Результати дослідження виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій Криму середини ХХ — початку ХХІ століття» (укр.) // «Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія». Ч. 2. : Зб. статей. — Ялта : РВВ КГУ, 2012. — Вип. 35. — С. 126—129. — Електронний ресурс. — Режим доступу : http://science.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/10/121.pdf

8. Авраменко С. М. «Обгрунтування пропозицій щодо використання в діяльності сучасних дитячих та молодіжних громадських об'єднань позитивного досвіду виховання толерантності підлітків» // «Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія». — Зб. статей. — Ялта : РВВ КГУ, 2012. — Вип. 37. — Ч. 1. — 300 с. — С. 290—294. 

9. Авраменко С. М. «Концептуальні засади виховання толерантності підлітків у діяльності радянських дитячих громадських організацій 1954‒1991 рр.» // «Гуманітарні науки». — Наук.-практ. журн. — Ялта : РВВ КГУ, 2013. — № 2 (26).— С. 80—85.

10. Авраменко Світлана Миколаївна. «Виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських об’єднань Криму середини XX – початку XXI століття» : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 // Респ. вищ. навч. заклад «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта). — Ялта: [Б.в.], 2013. — 20 с. – Електронний ресурс. — Режим доступу : http://science.cfuv.ru/wp-content/uploads/2015/10/121.pdf

11. Avramenko S. Tolerance Education of adolescents in the activity of children organization «Zdravica» Orthodox community of Yalta (Crimea) / Авраменко С. Н. «Воспитание толерантности подростков в деятельности детского объединения „Здравица“ православной общины г. Ялты (Крым)». European Research: Innovation in Science, Education and Technology // European research № 5 (6) / Сб. ст. по мат.: VI межд. науч.-практ. конф.(Россия, Москва, 23–24 июля, 2015). М. 2015. — С. 59–61. — Электронный ресурс. — Режим доступа : https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23790120