1. Авраменко С. Н. Роль православной традиции в духовно-нравственном становлении личности / С. Н. Авраменко // Сб. материалов международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы научно-методической подготовки будущих педагогов в системе дошкольного и начального образования 19-20 апреля 2001». — Минск, 2001. — Ч.1. — С.135—138.

2. Авраменко С. Н. Формирование личности — один из насущных вопросов современного учебно-воспитательного процесса / С. Н. Авраменко // Сб. материалов научно-практической конференции. — Барнаул, 2001. –Ч.2. — С.150—155.

3. Авраменко С. М. Сучасний школяр-підліток в контексті виховання толерантності: матеріали міжнар. науково-практич. конф. ["Розвиток освіти в поліетнічних регіонах"], (20–23 квітня 2005 р.). — Ялта: РВВ КГУ, 2005. — 283 с. — С. 13—19.

4. Авраменко С. М. Аксіологічний підхід до вивчення феномена толерантності у сучасній науці: матеріали міжнар. науково-практич. конф. ["Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України"], (23‒25 вересня 2010 р.). — Ялта: РВВ КГУ, 2010. — Ч. 3. — 284 с. — С. 196—201.

5. Авраменко С. М. Управління якістю освіти дитячих громадських організацій: сучасні підходи до вивчення проблеми: матеріали міжнар. науково-практич. конф. ["Сучасна освіта та інтеграційні процеси — досвід, проблеми, перспективи"], (17 листопада 2010 р.). — Краматорськ: Донецька державна машинобудівна академія, 2010 р. — 200 с. — С. 7—11.

6. Авраменко С. М. Психологічні особливості формування толерантності дітей молодшого шкільного віку: матеріали всеукр. науково-практич. конф. ["Дні науки − 2010"], (17 листопада 2010 р.). — Миколаїв: Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова, 2010. — 36 с. — С. 20—21.

7. Авраменко С. М. Сутність методичного забезпечення діяльності дитячих громадських організацій: матеріали VІ міжнародної науково-практич. конф. ["Розвиток наукових досліджень 2010"], (22–24 листопада 2010 р.). — Полтава: Вид-во «Інтерграфіка», 2010. — 140 с. — С. 8—9.

8. Авраменко С. М. Духовно-моральний потенціал традиційних релігій у формуванні толерантності майбутніх педагогів: матеріали ХХVІІІ міжнародної науково-практичної конференції ["Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості"], (26 листопада 2010 р.). — Донецьк: ІПШІ «Наука і освіта», 2010. — 288 с. — С. 41—43.

9. Авраменко С. М. Специфіка регулятивної функції комунікативної категорії толерантності у міжособистісному та соціальному аспекті / С. М. Авраменко // Альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології «Актуальні питання культурології» / За ред. проф. В. Г. Виткалова. — Рівне: РДГУ, 2010. — Т.1. — 187 с. — С. 136—138.

10. Авраменко С. М. Результати дослідження виховання толерантності підлітків у діяльності дитячих та молодіжних громадських об'єднань Криму середини ХХ — початку ХХІ століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ["Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор"], (15—16 березня 2012 р.). — Ялта: РВНЗ КГУ, 2012. — Ч. 4. — 256 с. — С. 3—6.

11. Авраменко С. М. Концептуальні засади виховання толерантності молоді у діяльності радянських підліткових організацій : 1954−1991 роки. [Текст] / С. М. Авраменко // Гуманітарні науки: наук.-теорет. журн. — 2013. — N 2. — С. 80—85.

12. Авраменко С. Н. Воспитание толерантности подростков в условиях деятельности современных детских и молодёжных общественных организаций Крыма [Текст] / С. Н. Авраменко // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике: материалы V Междунар. науч-практ. конф. (Чебоксары, 26 июня 2015 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2015. — С. 96-97. — ISSN 2412 — 0510. — Электронный ресурс. — Режим доступа: https://interactive-plus.ru/e-articles/140/Action140-10373.pdf